Doprava u objednávok nad 100 € je v rámci SR úplne ZADARMO!

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Sidonia Medica, s.r.o. so sídlom 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05641365, DIČ: CZ05641365, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod spisovou značkou C 268134 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou osobou - spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://www.puravia.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
 2. Obchodné podmienky pre spotrebiteľov sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania a nie je spotrebiteľom.
 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

III. UZAVRENIE KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci garantuje výšku ceny uvedenú v ponuke. Ak je u tovaru uvedená zľava, platí cena vrátane tejto zľavy len po dobu jej zverejnenia. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje obstarať a odovzdať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť za tovar predávajúcemu kúpnu cenu zverejnenú na webových stránkach spôsobom a za podmienok ďalej stanovených týmito obchodnými podmienkami.
  3. Kupujúci objednáva tovar priamo na webových stránkach prostredníctvom špeciálneho formulára. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   • objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
   • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru;
   • požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;
   • nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako "objednávka").

 1. Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje vyžadované formulárom pre vytvorenie objednávky pravdivo. Objednávka sa uskutoční potvrdením funkcie "objednávka s povinnosťou platby", pričom odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzujú prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú.
 2. Predávajúci spravidla najneskôr do jedného pracovného dňa od doručenia objednávky potvrdí kupujúcemu jej prijatie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
 3. Prehľad tovaru navrhovaného predávajúcim na predaj nepredstavuje ponuku predávajúceho v zmysle ustanovenia § 1732 Občianskeho zákonníka, a predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru uzavrieť. Týmto nie je dotknutá možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 4. Kupujúci má právo objednávku, už odoslanú predávajúcemu, bez udania dôvodu vziať späť (stornovať), a to v lehote jednej (1) hodiny od jej zadania do systému - a to písomne na email info@puravia.sk (žiadosť o storno musí vždy obsahovať číslo objednávky).
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 7. Objednaný tovar je kupujúcemu zasielaný prostredníctvom dopravcov. Cena za dopravu a balné je účtovaná spolu s kúpnou cenou tovaru. Výška poštovného (prepravného) je zverejnená na webovom rozhraní a kupujúci je o nej informovaný tiež pri zadávaní objednávky do systému. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tovar je možné dodať do všetkých krajín EÚ.
 8. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú trvalo zverejnené na stránkach predávajúceho, kupujúci je povinný sa s nimi pred odoslaním zoznámiť. Reklamačný poriadok je Prílohou č.1 v týchto obchodných podmienkach a je ich neoddeliteľnou súčasťou.
 9. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
 10. Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v kúpnej zmluve, okrem prípadu, kedy tento tovar nie je skladom.
 11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Bankový prevod - platba celkovej ceny je zaplatená kupujúcim pred dodaním tovaru prostredníctvom bežného bezhotovostného prevodu. Číslo účtu a variabilný symbol je zobrazený na konci objednávkového procesu a zároveň preposlaný na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke.
 2. Platobná karta online - k spracovaniu objednávky (k odoslaniu tovaru kupujúcemu) dochádza až po pripísaní príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 3. Celkovú cenu objednávky je možné zaplatiť kupujúcim pred dodaním tovaru prostredníctvom bezhotovostného prevodu za použitia platobnej/kreditnej karty. Kupujúci je pri realizácii objednávky presmerovaný na platobnú bránu a ďalej postupuje podľa pokynov. Pre túto platbu platia podmienky pre tento prípad stanovené bankou kupujúceho. Sprostredkovateľom bankových prevodov sú platobné brány PayPal a GoPay.
 4. Prenos dát je v rámci celej transakcie zabezpečený protokolom SSL (Secure Society Layer) a 3D Secure riešením. Všetky údaje sú teda spracovávané priamo na serveroch platobnej brány, čím je zaručená ich úplná bezpečnosť.
 5. Akceptujeme platby kartami: VISA, MasterCard, Diners Club Internacionál, Maestro. Predávajúci je do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

VYUŽITIE ZĽAVOVÝCH KÓDOV

 1. Pri nákupe je možné využiť určené zľavové kódy.
 2. Cena nákupu musí byť vyššia ako hodnota uplatňovanej zľavy.

V. MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu;
  • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné už vrátiť;
  • dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. V. 32. či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní. Uvedená lehota plynie odo dňa:
  • prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (odlišnou od dopravcov);
  • prevzatia poslednej dodávky tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (odlišnou od dopravcov), ak je predmetom niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí;
  • prevzatia prvej dodávky tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (odlišnou od dopravcov), ak je predmetom pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár, ktorý je Prílohou č. 2 a je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy musí prebehnúť preukázateľným spôsobom písomne (emailom) na adresu info@puravia.sk. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu bez zbytočného odkladu v písomnej podobe potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy a bude kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia ďalšieho postupu.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V. 33. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.
 5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V. 33. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý dar.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).
 2. Predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má tiež vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy s ním vykonanej;
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ustanovenia uvedené v čl. VI. 42. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za vady, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia. Ak sa však vada vyskytla na tovare až po uplynutí lehoty šiestich mesiacov od prevzatia, bude na kupujúcom, aby preukázal, že túto vadu mal tovar už pri prevzatí.
 5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok.

VII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
 3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenia alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
 5. Prípadné spory medzi kupujúcim ako spotrebiteľom a predajcom možno riešiť cestou mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, ktorej internetové stránky sú umiestnené na adrese www.coi.cz, alebo je možné využiť platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle ustanovenia § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.
 7. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) .
 2. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v Prílohe č.3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

IX. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 1. Uzatvorením zmluvy dáva kupujúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení týkajúcich sa ponuky výrobkov a služieb predávajúceho na elektronickú adresu získanú od kupujúceho pri nákupe výrobkov či pri registrácii. Na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci vysloviť nesúhlas so zasielaním týchto obchodných oznámení. Ďalej je možné zasielanie obchodných oznámení editovať v rámci užívateľského účtu alebo kedykoľvek prostredníctvom hypertextového odkazu dostupného v jednotlivých zaslaných obchodných oznámeniach.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním Cookies do jeho počítača. Informácie o Cookies nájde kupujúci na webovej stránke. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu Cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

X. DORUČOVANIE

 1. Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou doručená na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či objednávke.

XI. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvné strany si pre právny vzťah s medzinárodným prvkom dojednávajú české rozhodné právo s tým, že ak sa zmluvnou stranou spotrebiteľ, rozhodné právo pre práva a povinnosti bude stanovený na základe príslušných ustanovení kolíznych noriem.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Kontaktné údaje predávajúceho: info@puravia.sk, Tel: +420 720 168 060
 5. Platnosť týchto obchodných podmienok je od 22. júna 2020 do vydania ich novej verzie.

Reklamačný poriadok

Príloha č.2 - Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

Príloha č.3 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane FO v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky pre právnické osoby a podnikateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Sidonia Medica, s.r.o. so sídlom 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, 250 92, IČO: 05641365, DIČ: CZ05641365, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod spisovou značkou C 268134 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a iným podnikateľom alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Predávajúci a kupujúci ďalej spoločne tiež len ako "zmluvné strany". Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://www.puravia.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odlišné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia reklamačným poriadkom, ktorý je Prílohou č.1 v týchto obchodných podmienkach a je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník").
 3. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi a zároveň nie sú spotrebiteľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov.
 4. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezme.
 5. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci garantuje výšku ceny uvedenú v ponuke. Ak je u tovaru uvedená zľava, platí cena vrátane tejto zľavy len po dobu jej zverejnenia. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje obstarať a odovzdať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť za tovar predávajúcemu kúpnu cenu zverejnenú na webových stránkach spôsobom a za podmienok ďalej stanovených týmito obchodnými podmienkami.
 3. Kupujúci objednáva tovar priamo na webových stránkach prostredníctvom špeciálneho formulára. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru;
  • požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru; a nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje vyžadované formulárom pre vytvorenie objednávky pravdivo. Objednávka sa uskutoční potvrdením funkcie "objednávka s povinnosťou platby", pričom odoslania objednávky sa kupujúci zaväzujú prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú.

 1. Predávajúci spravidla najneskôr do jedného pracovného dňa od doručenia objednávky potvrdí kupujúcemu jej prijatie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
 2. Prehľad tovaru navrhovaného predávajúcim na predaj nepredstavuje ponuku predávajúceho v zmysle ustanovenia § 1732 Občianskeho zákonníka, a predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru uzavrieť. Týmto nie je dotknutá možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 3. Kupujúci má právo objednávku, už odoslanú predávajúcemu, bez udania dôvodu vziať späť (stornovať), a to v lehote jednej (1) hodiny od jej zadania do systému - a to písomne na email info@puravia.sk (žiadosť o storno musí vždy obsahovať číslo objednávky).
 4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 6. Objednaný tovar je kupujúcemu zasielaný prostredníctvom dopravcu. Cena za dopravu a balné je účtovaná spolu s kúpnou cenou tovaru. Výška poštovného (prepravného) je zverejnená na webovom rozhraní a kupujúci je o nej informovaný tiež pri zadávaní objednávky do systému. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tovar je možné dodať do všetkých krajín EÚ.
 7. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú trvalo zverejnené na stránkach predávajúceho, kupujúci je povinný sa s nimi pred odoslaním zoznámiť.
 8. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
 9. Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v kúpnej zmluve, okrem prípadu, kedy tento tovar nie je skladom.
 10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Bankový prevod Platba celkovej ceny je zaplatená kupujúcim pred dodaním tovaru prostredníctvom bežného bezhotovostného bankového prevodu. Číslo účtu a variabilný symbol je zobrazený na konci objednávkového procesu a zároveň preposlaný na email kupujúceho uvedený v objednávke. K spracovaniu objednávky (k odoslaniu tovaru kupujúcemu) dochádza až po pripísaní príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 2. Platobná karta online Celkovú cenu objednávky je možné zaplatiť kupujúcim pred dodaním tovaru prostredníctvom bezhotovostného prevodu za použitia platobnej/kreditnej karty. Kupujúci je pri realizácii objednávky presmerovaný na platobnú bránu a ďalej postupuje podľa pokynov. Pre túto platbu platia podmienky pre tento prípad stanovené bankou kupujúceho. Sprostredkovateľom bankových prevodov sú platobné brány PayPal a GoPay. Prenos dát je v rámci celej transakcie zabezpečený protokolom SSL (Secure Society Layer) a 3D Secure riešením. Všetky údaje sú teda spracovávané priamo na serveroch platobnej brány, čím je zaručená ich úplná bezpečnosť. Akceptujeme platby kartami: VISA, MasterCard, Diners Club Internacionál, Maestro. Predávajúci je do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Využitie ZĽAVOVÝCH KÓDOV

Pri nákupe je možné využiť určené zľavové kódy.

Cena nákupu musí byť vyššia ako hodnota uplatňovanej zľavy.

IV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na bankový účet. alebo na účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.
 3. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru , ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 4. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí prebehnúť preukázateľným spôsobom písomne dátovou správou (emailom) na adresu info@puravia.sk. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu bez zbytočného odkladu v písomnej podobe potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy a bude kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia ďalšieho postupu.
 5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.
 6. Ak odstupuje kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 7. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
 8. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 9. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim.
 10. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý dar, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán účinnosť.

V. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 1. 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).
 2. 2. Predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má tiež vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy s ním vykonanej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ustanovenia uvedené v čl. V. 2. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok.

VI. OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA

 1. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:
  • uchovávať ako dôverné;
  • neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
  • nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy;
  • nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.
 2. Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho robiť kópie podkladov, ktoré dostal od predávajúceho.

VII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
 3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenia alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
 5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
 6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle ustanovenia § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.
 7. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR).
 2. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v Prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

IX. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 1. Uzatvorením zmluvy dáva kupujúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení týkajúcich sa ponuky výrobkov a služieb predávajúceho na elektronickú adresu získanú od kupujúceho pri nákupe výrobkov či pri registrácii. Na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci vysloviť nesúhlas so zasielaním týchto obchodných oznámení. Ďalej je možné zasielanie obchodných oznámení editovať v rámci užívateľského účtu alebo kedykoľvek prostredníctvom hypertextového odkazu dostupného v jednotlivých zaslaných obchodných oznámeniach.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním Cookies do jeho počítača. Informácie o Cookies nájde kupujúci na webovej stránke. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu Cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

X. DORUČOVANIE

 1. Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou doručená na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či objednávke.

XI. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvné strany si pre právny vzťah s medzinárodným prvkom dojednávajú české rozhodné právo s tým, že ak sa zmluvnou stranou spotrebiteľ, rozhodné právo pre práva a povinnosti bude stanovený na základe príslušných ustanovení kolíznych noriem.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Kontaktné údaje predávajúceho: info@puravia.sk, Tel: +420 720 168 060

Platnosť týchto obchodných podmienok je od 22. júna 2020 do vydania ich novej verzie.

Reklamačný poriadok

Príloha č.2 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane FO v súvislosti so spracovaním osobných údajov