🚚Júlová DOPRAVA ZADARMO s Puravia LABS, 💪-10% na značku Planet Paleo, 🍫čokoládový výpredaj a mnoho ďalšieho. Letné zľavy pokračujú!☀️ Viac info o akciách tu.

Reklamácie

Reklamačný poriadok

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, spoločnosti Sidonia Medica, s.r.o., so sídlom 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 05641365, DIČ: CZ05641365, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 268134 (ďalej len „predávajúci“) a popisuje postup, akým spôsobom pristupovať kreklamáciu tovaru obstaraného od predávajúceho. 
 2. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.
 3. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

II. DĹŽKA ZÁRUKY

 1. Uplatnenie sa riadi týmto Reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia (záručný list) alebo kúpna zmluva neustanovuje niečo iné. 
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 3. Záručná doba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 
 4. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 5. Údaj o spotrebe je najčastejšie označený na obale ako „spotrebujte do / best before“. Údaj o spotrebe nemusí byť označený na obale v prípade, že jeho minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov. V prípade reklamácie tovaru sa záručná doba automaticky predlžuje o dobu trvania reklamácie.
 6. V prípade vybavenia reklamácie výmenou tovaru za nový kus, pokračuje pôvodná záručná doba.

III. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 1. Kupujúci má právo reklamovať tovar v prípade, že ho obdrží v rozpore s kúpnou zmluvou alebo v prípade, že sa v záručnej dobe tovaru objavia skutočnosti znemožňujúce jeho obvyklé používanie. Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil jeho prípadné vady a poškodenia.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 7. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ vadu sám spôsobil. Vadou veci nie je opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním alebo pri použitej veci opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania.
 8. Kupujúci oznámi predávajúcemu reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je  Prílohou č.4 a ktorý odošle: 
  1. e-mailem na adresu info@puravia.sk, nebo 
  2. poštou na adresu Sidonia Medica, s.r.o., 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.
 9. Oznámenie reklamácie musí obsahovať popis závady, číslo objednávky či faktúry, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.
 10. Predávajúci ponúka kupujúcim zvoz reklamovaného tovaru, ktorý vyzdvihne zmluvný dopravca predávajúceho. Kupujúci bude informovaný o prevzatí tovaru na reklamáciu e-mailom. V prípade, že kupujúci nevyužije možnosti zvozu, zašle reklamovaný tovar na vyššie uvedenú adresu, nedohodnou-li se zúčastněné strany jinak. Reklamácia je riadne uplatnená okamihom doručenia reklamovaného tovaru na vyššie uvedenú adresu, prípadne odovzdaním zmluvnému dopravcovi predávajúceho.
 11. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

IV. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 1. Pokiaľ sa zúčastnené strany nedohodnú inak, vybavenie reklamácie prebehne bez zbytočných prieťahov, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Bližšie informácie o priebehu reklamácie kupujúci získa na emaile info@puravia.sk (vždy je nutné uviesť číslo reklamácie/objednávky a kontaktné údaje kupujúceho).
 2. Predávajúci zašle kupujúcemu na oznámený kontaktný údaj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 3. V prípade, že predávajúci nestihne vybaviť reklamáciu v zákonnej dobe 30 dní, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nárok od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

V. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 1. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Najmä sa jedná o poštovné na zaslanie reklamácie. O preplatenie nákladov je nutné žiadať bez zbytočného odkladu, najdlhšie však do 1 mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.
 2. Ak nie je reklamácia uznaná za oprávnenú, budú všetky náklady, ktoré predávajúci mal spojené s dopravou, vyfakturované kupujúcemu a odovzdané na úhradu. V prípade, že dopravné platil kupujúci, nebude kupujúcemu dopravné preplatené a bude mu doúčtované dopravné na zaslanie tovaru späť.
 3. V prípade, že dôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia, Email: ars@soi.sk / adr@soi.sk, Web: www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov. Kupujúci môže využiť aj platformu pre riešenie spor online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 13. februára 2023.