Doprava u objednávok nad 100 € je v rámci SR úplne ZADARMO!

Reklamácie a vrátenie tovaru

Pri reklamácii tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu PURAVIA sa predávajúci riadi platnými právnymi predpismi Českej republiky.

I. Záručná doba

 1. Ak nie je stanovené inak, je kupujúci oprávnený uplatniť právo na vady, ktorá sa vyskytnú u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia.
 2. Záručná doba môže byť dlhšia/kratšia podľa dátumu spotreby uvedenom na obale produktu. Záručná doba potom je obmedzená dátumom spotreby.
 3. Údaj o spotrebe je najčastejšie označený na obale ako "spotrebujte do/best before". Údaj o spotrebe nemusí byť označený na obale v prípade, že jeho minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov. V prípade reklamácie produktu sa záručná doba automaticky predlžuje o dobu trvania reklamácie.
 4. V prípade vybavenia reklamácie výmenou tovaru za nový kus, pokračuje pôvodná záručná doba.

II. Kedy je možné tovar reklamovať

 1. Kupujúci má právo reklamovať tovar v prípade, že ho dostane v rozpore s kúpnou zmluvou alebo v prípade, že sa v záručnej dobe na tovare objavia skutočnosti znemožňujúce jeho obvyklé používanie. Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. V prípade, že zistí vady a/alebo poškodenia, je povinný ich bezodkladne nahlásiť predávajúcemu.
 2. V prípade, že dôjde k porušeniu prepravného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí alebo poškodeniu zásielky, neodporúčame kupujúcemu zásielku od prepravcu prevziať. Odmietnutá zásielka bude vrátená predávajúcemu, ktorý na jej základe pošle kupujúcemu bezodkladne náhradný tovar.

III. Ako nahlásiť reklamáciu, priebeh reklamácie

 1. Kupujúci oznámi predávajúcemu reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je Přílohou č.4, a ktorý odošle elektronicky na adresu info@puravia.sk, alebo poštou na adresu Sidonia Medica, s.r.o. 28. októbra 372/5, Staré Mesto, 110 00 Praha 1.
 2. Oznámenie reklamácie musí obsahovať popis chyby, číslo objednávky či faktúry a emailový a telefonický kontakt na kupujúceho.
 3. Našim zákazníkom ponúkame zvoz reklamovaného tovaru, ktorý vyzdvihne náš zmluvný dopravca. Kupujúci bude informovaný o prevzatí tovaru na reklamáciu e-mailom. V prípade, že kupujúci nevyužije možnosti zvozu, reklamovaný tovar sa posiela na vyššie uvedenú adresu.
 4. Ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak, vybavenie reklamácie prebehne bez zbytočného predlžovania a to najneskôr do 30 dní od potvrdenia prevzatia oznámenia reklamácie predávajúcim. Bližšie informácie o priebehu reklamácie kupujúci získa elektronicky na info@puravia.sk. (vždy je nutné uviesť číslo reklamácie/objednávky a kontaktné údaje kupujúceho.)
 5. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo na reklamáciu uplatnil (okamih kedy sa o reklamácii dozvedel). Predávajúci je ďalej povinný vydať potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomného odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 6. Predávajúci môže reklamovaný tovar vymeniť či opraviť. V prípade, že sa to nedá, môže tovar zlacniť či vrátiť sumu, za ktorú bol zakúpený, formou poukazu alebo v hotovosti či bezhotovostne bankovým prevodom.
 7. V prípade, že predávajúci nestihne vybaviť reklamáciu v zákonnej dobe 30 dní, má kupujúci nárok na nový tovar alebo vrátenie peňazí (forma podľa dohody).
 8. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva. Kupujúci berie na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musí uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.
 9. Ak nie je reklamácia uznaná za oprávnenú, budú všetky náklady, ktoré predávajú mal spojené s dopravou, vyfakturované kupujúcemu a odovzdané na úhradu.
 10. V prípade, že dôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Kupujúci môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 11. Miesto na zabezpečenie reklamácie a servis mixérov je: Sidonia Medica, s.r.o. 28. októbra 372/5, Staré Mesto, 110 00 Praha 1.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 21. 2. 2019